Sefer Urim V'Tumim Im Biurim V'Hagohos Mishpat Yehonosson: V'Hagahos Boruch Taam, Birchas Shimon-Mahadurat Weinreb (4 Vol. Set). Yehonosson Eibshitz.
Sefer Urim V'Tumim Im Biurim V'Hagohos Mishpat Yehonosson: V'Hagahos Boruch Taam, Birchas Shimon-Mahadurat Weinreb (4 Vol. Set)

Sefer Urim V'Tumim Im Biurim V'Hagohos Mishpat Yehonosson: V'Hagahos Boruch Taam, Birchas Shimon-Mahadurat Weinreb (4 Vol. Set)

Jerusalem: Zichron Aharon, 2003. Hardcover. 4 Volume set, new typeset, Rashi style font, Hebrew. New. Item #6778

Price: $89.99

See all items in Seforim
See all items by